24
جولای

ارسطویی

کیفیت کارشون رو قبول دارم ، مدل هایی که کار شده خدایی مدل های به روزی بودند و کارشون رو تمیز اجرا کردند ، خودشون هم اخلاق خوبی دارند.