ایده پردازی

در این مرحله ، کارفرما ، ایده های خود را بیان می کند و اینکه در ذهن خود چه ایده ای را برای دکوراسیون خود پرورانده است . سپس صنایع چوب اُ.آ.ک اصفهان ، به کارفرما کمک میکند تا با نمونه های عملی اجرا شده نزدیک به ایده کارفرما ، آن ایده را رشد و جهت دهی نماید تا طرح کلی کار حاصل شود.

در این مرحله کارفرما به خوبی میداند که چه چیزی می خواهد و تا چه میزان ایده وی عملی و قابل پیاده سازی است.