ساخت و اجرا

حال ، طرح مشخص شده ، به صورت ابعاد واقعی متناسب با محل، اندازه زده شده و برش زده شده و باکس ها و کلاف ها آماده نصب شده و به محل کارفرما منتقل می گردد و در آنجا توسط تیم حرفه ای در محل مورد نظر طبق نقشه های از پیش تعیین شده و نصب و آماده بهره برداری میگردد.